UŽSIREGISTRUOKITE NEMOKAMAI KONSULTACIJAI (užpildę formą apačioje) – Atvykstame pas jus į įmonę, konsultuojame, nustatome reikiamus ar trūkstamus dokumentus, atnaujiname pasenusę dokumentaciją.

NAUJASIS DARBO KODEKSAS 2017 ATSINAUJINKITE DOKUMENTACIJĄ

Skaityti teisės aktus ir jų pakeitimus
Pilnas mūsų rengiamų saugos dokumentų sąrašas

SAUGOS TESTAI IR ATSAKYMAI

Neformalūs darbuotojų ir atskingų asmenų mokymai

Saugos dokumentacija įmonėje
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas
Darbų sauga/Gaisrinė sauga įmonėje
Mūsų teikiamos paslaugos jūsų įmonei

Ar žinojote, kad dėl darbų saugos nebuvimo įmonėje yra numatytos bausmės pagal baudžiamąjį kodeksą.

176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

  1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
  2. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.
–LR Baudžiamasis kodeksas, Patv. 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968

Darbų sauga įmonėse kas tai
Gaisrinė sauga įmonėse kas tai

Saugos ir sveikatos deklaracija

Pildome privalomą visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms saugos ir sveikatos deklaraciją, užsisakant įmonių priežiūros paslaugą tai įeina į kainą. Šią deklaraciją visos įmonės privalėjo pateikti iki 2014.07.01, nepateikę gali pateikti vėliau ir turi padidintą riziką gauti pranešimą dėl patikrinimo. Taip pat šią paslaugą galima užsisakyti atskirai. Nepateikusioms deklaracijos įmonėms yra padidinta rizika gauti valstybinės darbo inspekcijos raštą dėl numatyto patikrinimo taip pat gali išaugti sodros mokesčiai.

  • "3. Informaciją teikia visi Lietuvos Respublikoje registruoti privatieji ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys (toliau – darbdaviai), vykdantys veiklą, kurių dirbantieji gauna su darbo santykiais (darbo sutartimis) ar jų esmę atitinkančiais santykiais (valstybės tarnautojai) susijusias pajamas."

    LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas, Patv. 2013 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-356 "Dėl informacijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai"

Neformalūs pavojingų darbų mokymai

Ar žinojote, kad visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms yra privaloma atlikti darbų saugos neformalius mokymus, jeigu darbuotojai atlieka pavojingus darbus, išvardytus LR Vyriausybės patvirtintame pavojingų darbų sąraše. Neseniai įsigaliojus mokymo ir atestavimo nuostatų pakitimams neformalių mokymų atestacinėje komisijoje jau užtenka tik vieno atestacijos komisijos nario vietoj trijų.

Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 1021100NUTA00001386

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-287/V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2014-01-06, Identifikacinis kodas 2014-00044

Privalomas gaisrinės saugos mokymas

Ar žinojote, kad visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms yra privaloma atlikti gaisrinės saugos mokymą įmonės viduje ne rečiau kaip kas 3 metus? Šio mokymo visi dokumentai ir mokymo teorija yra paruošiami užsisakant bet kurį dokumentų paketą ar įmonės priežiūros paslaugą.

  • "12. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873)." –Bendrosios Gaisrinės saugos taisyklės, Patv. 2010 m. liepos 27 d. Įsakymu, Nr. 1-223

DARBŲ SAUGOS PASLAUGOS

GAISRINĖS SAUGOS PASLAUGOS

SAUGOS SPECIALISTO PASLAUGOS

SAUGOS DOKUMENTACIJA


Progarantas - darbų sauga, gaisrinė sauga